ระวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นมาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คุณนิวัตน์  ศิรินาวิน ได้บริจาคที่ดิน เนื้อที่จำนวน ๕ ไร่  ๓๙ ตารางวา และได้รับมอบที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานที่ดินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ ไร่ ๐ งาน ๕๙ ตารางวา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้งปัจจุบัน ๑๒๘/๔   ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  ๕๒๐๐๐


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

โลโก้ 

logonew