teacher160125623

ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
กิจกรรมชุมนุมครู เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของคณะครู และบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙. กลุ่มการศึกษาพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง​ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒​
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง​ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒​
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มฯ.
คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง นำโดยนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ ณ วัดสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างโค้ชและพี่เลี้ยง ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานประชุมวิชาการระดับจังหวัด ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒.
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ครูและบุคลากร เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล มาเป็นวิทยากร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับครู เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กิจกรรมที่ ๔ อบรมครู เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมที่ ๕ สัมมนาสะท้อนผลการจัดการพฤติกรรมของครู ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ครั้งที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

งบทดลอง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาเอก ดนตรีศึกษา ปฐมวัย เกษตรศาสตร์ การศึกษาพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

.....