ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับครู เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑ –๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีคณะครูเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร มาเป็นวิทยากรในการอบรม ในวันแรกเป็นการบรรยายในส่วนของทฤษฎี และเทคนิค ในการจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

IMG 9252  IMG 9276  

IMG 9283  IMG 9304

IMG 9319  IMG 9355  

IMG 9270