ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ให้ความรู้และเสริมพลังของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ในระหว่างวันที่ ๓ –๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร มาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยในวันนี้เป็นการบรรยายในส่วนของเทคนิคในการจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งมีผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กพิการเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๔ คน ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

IMG 9568  IMG 9571

IMG 9584  IMG 9587

IMG 9594  IMG 9669