ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมสัมมนาสะท้อนผลการจัดการพฤติกรรม ของพ่อแม่ ผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ๓ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ให้ความรู้และเสริมพลังของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางสาววนิดา สินเบญจพงศ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรม กิจกรรมในวันนี้เป็นการสะท้อนผลของการจัดการพฤติกรรมของเด็กพิการ มีการนำเสนอผลการจัดการพฤติกรรมซึ่งกันและกัน ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

190818 0397  190818 0383  

190818 0390  190818 0391

190818 0395  190818 0404