ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับครู เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กิจกรรมที่ ๔ อบรมครู เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมที่ ๕ สัมมนาสะท้อนผลการจัดการพฤติกรรมของครู ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร มาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาสะท้อนผลการใช้แผนการจัดการพฤติกรรมของครู และในช่วงบ่ายเป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียนงานวิจัย ๕ บท เบื้องต้น ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น.

IMG 2179  IMG 2184  

IMG 2218  IMG 2247

IMG 2312  IMG 2329