งานวินัยและรักษาวินัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในช่วงเช้าเป็นการรับฟังการบรรยายในเรื่องของ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของเจ้าหน้าที่ ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติว่าด้วยความรับผิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะครู ข้าราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

IMG 2475  IMG 2508

IMG 2512  IMG 2545

IMG 2450