คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างโค้ชและพี่เลี้ยง ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี
นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต ๑ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

IMG 3308  IMG 3311

IMG 3312  IMG 3323

IMG 3331  IMG 3335

IMG 3353