คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพ่อของแผ่นดิน และเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อทุกคน ให้ลูกได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อของตนเอง โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

IMG 4501 IMG 4508

IMG 4514

IMG 4519

IMG 4555

IMG 4564