งานวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในวันนี้เป็นการรับฟังการบรรยายในเรื่อง ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัย ลักษณะของการวิจัย และกระบวนการในการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทพรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 

IMG 5264  IMG 5266

IMG 5276  IMG 5293

IMG 5305  IMG 5333

IMG 5358  IMG 5444