คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘–๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร โดยในวันนี้เป็นการรับฟังการบรรยายในเรื่อง หลักในการเขียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทพรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.

IMG 6533  IMG 6538

IMG 6543  IMG 6553

IMG 6554  IMG 6559