อบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่ ๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “ระยะที่ ๓” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเพรัตน์ เวลา ๑๔.๐๐ น.– ๑๘.๐๐ น.

IMG 9718IMG 9724IMG 9756IMG 9764 1 2