ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย โดยมีนายนภสินธุ์ ดวงประภา
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งมีระยะเวลารับรองมาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

59641

59643