กิจกรรมอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานอกระบบฯ. นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการนางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เรียนพิการ ในวันที่ ๒ –๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ อาจารย์ด้านการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร  ณ อาคารหอประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.

รูปภาพ3 จัดทำหลักสูตร

รูปภาพ2 รูปภาพ1