ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.

111 2222

3333