278845567 714710436640820 8628853828233817001 n

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กับภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้เเทนคณะครู และ บุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กับภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้บูรณาการ การทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร่วมกับครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่