IMG 3549

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

 

คณะครู บุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำโครงร่างเล่มคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร นางยุพิน คำปัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร ดร.อนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางศิริพร ดาระสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มาร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วิพากษ์โครงร่างเล่มคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา 08.30 น. – 21.00 น.

IMG 3494 IMG 3547

IMG 3548 IMG 3549

IMG 3619 IMG 3621

IMG 4552 IMG 4557

IMG 4559 IMG 4565

IMG 4567