LINE ALBUM 64 2

ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ.

 

นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามบริบทของจังหวัด ตามกลไก กศจ. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทพรัตน์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

LINE ALBUM 64 0

LINE ALBUM 64 1

LINE ALBUM 64 1 0

LINE ALBUM 64 2

LINE ALBUM 64 4

LINE ALBUM 64 5

LINE ALBUM 64 6