สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา


 หลักสูตรแกนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ร่าง) คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ร่าง)โปรแกรมการพัฒนาทักษะดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ร่าง)แนวทางการใช้ โปรแกรมการพัฒนาทักษะดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘

1 (ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐
2 (ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางบกพร่องทางการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐
3 (ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐
4 (ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐
5 (ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลพิการซ้อน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพการศึกษา

 3  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

61   มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

21 0001 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

21 0002 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง


คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ๒๕๕๘ 

Screenshot 5

125795967d44b2e

ชุดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางพ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e ใบสมัครเข้ารับบริการ
125795967d44b2e  คู่มือการปฏิบัติงานสัมภาษณ์ข้อมูลนักเรียน
125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการคัดกรองนักเรียน(Work Manual)ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e 

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้แบบประเมินทางกิจกรรมบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e   คู่มือการปฏิบัติงานการใช้แบบประเมินทางกายภาพบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗
125795967d44b2e   คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบทางจิตวิทยา
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการเทียบเคียงพัฒนาการ (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗
125795967d44b2e 

คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์งาน(Work Manual)ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการจัดกิจกรรมศิละปะบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด (Work Manual) พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมบำบัด  (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางกายภาพบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต๒ก)
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศ  ติดตาม
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการวัดผลประเมินผล
125795967d44b2e คู่มือการปฏิบัติงานการเปลี่ยนผ่านนักเรียน (Transition)
  ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF) ตรงนี้ได้เลย  download 1536639 960 720