การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการในศูนย์............