ดาวน์โหลดภาพ พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๖๒

https://drive.google.com/open?id=1xAOZLitz8iYXgaw5Z6BMfZ0kYY9wsyIy

รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      

e book alcohor


ความรู้เรื่อง ฝุ่นพิษ PM 2.5

  


ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิการ

  


สาระน่ารู้ อื่น ๆ

   

เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  16015413061552300867 512      

การศึกษาผลการใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์ไอที่มีต่อพฤติกรรมจับอวัยวะเพศของนักเรียนออทิสติกที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู 
  16015413061552300867 512 การใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ผู้วิจัย : นายเอกนรินทร์ สว่างกาย ตำแหน่ง ครู 
  16015413061552300867 51216015413061552300867 512 ผลการใช้เบี้ยอรรถกร ที่มีต่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของบุคคลออทิสติก ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  16015413061552300867 512 ผลของการใช้เบี้ยอรรถกรที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการทำร้ายตนเองและผู้อื่นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย : นางสาวอัญชลี กาปัญญาตำแหน่ง ครูชำนาญการ
     
     
     
     

 

เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 16015413061552300867 512      

ผลการใช้กระดานสื่อสาร ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสาร ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย    หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ                                            

ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  
 16015413061552300867 512 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน ของด็กออทิสติกโดยใช้รูปภาพแสดงตารางเวลาและกิจกรรม ผู้วิจัย : นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู 
     

        

เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 16015413061552300867 512        ผลการใช้ชุดแผนการสอนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อความสามารถในการใช้ช้อนรับประทานอาหาร ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 
     
     

งบทดลอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓


ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งานภูมิทัศน์.............