หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 curriculum EI62  curriculum EI62 eye  curriculum EI62 ear  curriculum EI62 intellectual

curriculum EI62 physical  curriculum EI62 mood  curriculum EI62 speech  curriculum EI62 autism

curriculum EI62 multiple  

 หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒

 curriculum dumrong62  curriculum dumrong62 speech  curriculum dumrong62 eye  curriculum dumrong62 ear

curriculum dumrong62 behavior  curriculum dumrong62 physical  curriculum dumrong62 intellectual  curriculum dumrong62 autism

curriculum dumrong62 learning  curriculum dumrong62 multiple