งานห้องเรียนคู่ขนาน ฯ ชุมชนบ้านฟ่อน..................