โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการในพื้นที่ห่างไกล...................