เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  16015413061552300867 512      

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต ของนักเรียนออทิสติก โดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองร่วมกับระบบงาน

ผู้วิจัย : นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู 
     

 

เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  16015413061552300867 512      

การศึกษาผลการใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์ไอที่มีต่อพฤติกรรมจับอวัยวะเพศของนักเรียนออทิสติกที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู 
  16015413061552300867 512 การใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ผู้วิจัย : นายเอกนรินทร์ สว่างกาย ตำแหน่ง ครู 
  16015413061552300867 51216015413061552300867 512 ผลการใช้เบี้ยอรรถกร ที่มีต่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของบุคคลออทิสติก ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  16015413061552300867 512 ผลของการใช้เบี้ยอรรถกรที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการทำร้ายตนเองและผู้อื่นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย : นางสาวอัญชลี กาปัญญาตำแหน่ง ครูชำนาญการ
     

 

เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 16015413061552300867 512      

ผลการใช้กระดานสื่อสาร ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสาร ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย    หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ                                            

ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  
 16015413061552300867 512 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน ของด็กออทิสติกโดยใช้รูปภาพแสดงตารางเวลาและกิจกรรม ผู้วิจัย : นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู 
     

        

เผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 16015413061552300867 512        ผลการใช้ชุดแผนการสอนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อความสามารถในการใช้ช้อนรับประทานอาหาร ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ