งานประกันคุณภาพการศึกษา 


Screenshot 5
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06ad8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

adobe acrobat pdf file 512 รายงานประจำปี ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 

     adobe acrobat pdf file 512 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

     adobe acrobat pdf file 512 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

     adobe acrobat pdf file 512 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 adobe acrobat pdf file 512  มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
adobe acrobat pdf file 512  มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 adobe acrobat pdf file 512  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 adobe acrobat pdf file 512  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง