จำนวนนักเรียนทั้งหมดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 

S 5480484

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562