จำนวนนักเรียนทั้งหมดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 

2695211

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


ข้อมูลจำนวนคณะครู และบุคลากร

165982

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563