ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๖

คู่มือการบริหารหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๖ (สำหรับเด็กอายุแรกเกิด - ๖ ปี)

คู่มือการบริหารหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๖ (สำหรับเด็กอายุ ๗ ปี+)