ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวซาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2567