ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2566-2570 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566

สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป