ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้า หมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566    
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 23    
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 23    
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565