ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

ปีการศึกษา 2566
สื่อการเรียนการสอนประจำเดือนมีนาคม 2567 ระดับดีเยี่ยม

วงล้อแสนสนุก ราวฝึกเดินไม้ไผ่ กระจาดนับเลข เดินกะลาหรรษา
ปลาตะเพียน ปิงโกสัตว์โลกน่ารัก ล้อไม้ กระดานดินนวดเท้า

เกียรติบัตรการประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำเดือนมีนาคม 2567

สื่อการเรียนการสอนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ระดับดีเยี่ยม

การคัดแยกขยะ ผู้นำพอเพียง ประเพณีและวัฒนธรรม หนูน้อยตาวิเศษ
 
ทิ้งขยะให้ถูกถัง โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง ท่องแดนอาเซียน  

เกียรติบัตรการประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สื่อการเรียนการสอนประจำเดือนมกราคม 2567 ระดับดีเยี่ยม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง เรื่อง ผลการประกวดสื่อการสอนประจําเดือนมกราคม 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง

สัญญาณไฟจราจร วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
กล่องอาหารที่ฉันชอบ
กล่องสร้างฝันนักคิด ชุดเกมการศึกษาประเทศอาเซียน
กล่องสร้างฝันนักคิด นับเลขพาเพลิน แม่เหล็กหรรษา รูปทรงหรรษา
     
สีสัน      

เกียรติบัตรการประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำเดือนมกราคม 2567

สื่อการเรียนการสอนประจำเดือนธันวาคม 2566 ระดับดีเยี่ยม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง เรื่อง ผลการประกวดสื่อการสอนประจําเดือนธันวาคม 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง

ปลอดภัยในยานพาหนะ สัตว์โลกน่ารัก แผ่นกระโดดนับเลข ตัวเลขหรรษา
ตกปลาหรรษา วรรณะสี ชีวิตของต้นข้าว bunny chair

เกียรติบัตรการประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำเดือนธันวาคม 2567


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง เรื่อง ผลการประกวดสื่อการสอนประจําเดือนพฤศจิกายน 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง เรื่อง ผลการประกวดสื่อการสอนประจําเดือนตุลาคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง