ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

ชุดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางพ.ศ.๒๕๕๗

ชุดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางพ.ศ.๒๕๕๗

ใบสมัครเข้ารับบริการ

 คู่มือการปฏิบัติงานสัมภาษณ์ข้อมูลนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานการคัดกรองนักเรียน(Work Manual)ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้แบบประเมินทางกิจกรรมบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้แบบประเมินทางกายภาพบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

 คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบทางจิตวิทยา

คู่มือการปฏิบัติงานการเทียบเคียงพัฒนาการ (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์งาน(Work Manual)ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการจัดกิจกรรมศิละปะบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด (Work Manual) พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมบำบัด  (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางกายภาพบำบัด (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา (Work Manual) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

คู่มือการปฏิบัติงานการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต๒ก)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศ  ติดตาม

คู่มือการปฏิบัติงานการวัดผลประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานการเปลี่ยนผ่านนักเรียน (Transition)