ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center


  บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
ที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย
1 การศึกษาผลการใช้เก้าอี้หัดนั่งต่อความมั่นคงในการนั่งในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อไหวหรือสุขภาพ A study on the effect of using a learning chair on the sitting stability in children with physical or mobility or health disabilities นางสาวนัฐฏา เครือวิเสน ตำแหน่ง ครู
2 ผลของการใช้เทคนิคบําบัดภาวะน้ําลายไหล เพื่อลดภาวะน้ําลายไหลในเด็กสมองพิการ นายปฏิณญา ทาประเสริฐ ตำแหน่ง ครู
3 การพัฒนากล้ามเนื้อมือโดยใช้เกมสร้างสรรค์สําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง นายธัณนพชมฒ์ รินรา ตำแหน่ง ครู
4 การพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อการดํารงชีวิตการบอกค่าตัวเลขและจํานวน 1-10 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้ บัตรภาพจํานวน 1-10 และแบบฝึก ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง นางสาวพรรวี สมแก้ว ตำแหน่ง ครู
5 การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนบกพร่องทางด้านร่างกาย ห้องเรียนเสริมงาม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง จากการใช้กิจกรรมการเล่นบำบัดร่วมกับการเสริมแรงทางบวก นายกิรสรร โนนันธิ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
6 การพัฒนาทักษะการซื้อของในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการสอนใช้เครื่องคิดเลขร่วมกับการสอนในสถานการณ์จริง นางสาวปุณยนุช คําจิตแจ่ม ตำแหน่ง ครู
7 การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จากการใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร นางสาวอุบลวรรณ เป่งใส ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
8 การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของเด็กสมองพิการ ห้องเรียนงาว 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง จากการใช้กิจกรรมศิลปะบําบัดร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร นายพุทธิคุณ วังซ้าย ตําแหน่ง พนักงานราชการ
9

การศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

นางสาวจารุวรรณ ตุ้ยคําลือ ตําแหน่ง พนักงานราชการ
10 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หน่วยบริการอําเภอเกาะคา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง นางพิชญาศินี สุยะตา ตำแหน่ง ครู
11 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสุขภาพ ศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล โดยการเรียนรู้แบบActive Learning ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาริกา ไทยใหม่ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง
12 การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสุขภาพห้องเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลลําปาง โดยใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคํา นางสาวอริศรา พรหมจรรย์ ตําแหน่ง พนักงานราชการ
13 ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมศิลปะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ นางสาววริสรา มาโชค ตําแหน่ง พนักงานราชการ
14 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยวิธีเพ็คส (PECS) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นายมานะ บุญทวี ตําแหน่ง พนักงานราชการ
15 การศึกษาทักษะการรอคอยของเด็กออทิสติกโดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคมในชีวิตประจําวัน ห้องเรียนประสานสายตา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง นางสาวสุนิษา อินต๊ะวงค์ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
16

ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง

นายเจษฎาภรณ์ ภูสาม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
17 ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทํากิจกรรมของนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว นางสาวนุจรีย์ สีดานุช ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
18

ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 3R ที่มีต่อการทรงท่าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

นางสาวศศิกมล ก๋าหล้า ตำแหน่ง ครู
19 การศึกษาการใช้ชุดสื่อการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระตุ้นระบบประสาทความรู้สึกที่มีผลต่อพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนออทิสติก นายอุเทน ขอน้อย ตำแหน่ง ครู
20 ผลของการใช้เบี้ยอรรถกรที่มีต่อพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งขณะทํากิจกรรมกลุ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนมุ่งสู่ดวงดาว 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง นางจิรัชยา อินนันชัย ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
21 การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนอําเภอแม่ทะ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง จากการใช้นิทานร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร นางสาวอรทัย อามาตย์ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
22 ผลของการใช้การชี้แนะร่วมกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความตั้งใจจดจ่อในเด็กออทิสติก นางสาวกนกวรรณ ตันดี ตําแหน่ง พนักงานราชการ
23

การศึกษาการทรงตัวในท่ายืนโดยใช้โปรแกรมฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร A study of balance in standing position using a leg muscle strength training program for students with physical or mobility disabilities combined with reinforcement with Atthakon beads

นางสาวสายใย อภิชัย ตําแหน่ง ครู
24 การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการเอื้อมหยิบวัตถุเพื่อพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกายฯ ห้องเรียนอําเภองาว 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง นางสาวรินรดา ราศรี  ตําแหน่ง ครู
25 การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนอําเภอเมืองปาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง โดยใช้กิจกรรมศิลปะร่วมกับเทคนิคการบําบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) นายทรงพล หัวฝาย ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
26 ผลของการใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับการปรับสินไหมที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนงาว 1 นางสาวขวัญชนก หมั่นงาน ตําแหน่ง ครู
27 ผลของการใช้โปรแกรมประคับประคองที่มีต่อการนั่งของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ห้องเรียนอําเภอเสริมงาม2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ชะ ตําแหน่ง ครู
28 ผลการใช้การสื่อสารด้วยภาพร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก นางสาวปิยะนุช ติ๊บวงศ์ ตําแหน่ง พนักงานราชการ
29 การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนอําเภอห้างฉัตร 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง จากการใช้กิจกรรมศิลปะบําบัดร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566 นางสาวพัชรนันท์ ไชยวงศ์ ตําแหน่ง พนักงานราชการ
30 การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนแสงตะวันฉาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง จากการใช้นิทานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก นางสาวขวัญภิรมณ์ อุดบ้านไร่ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
31 การพัฒนาความสามารถในการฝึกยืนทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ห้องเรียนเด่นพัฒนาการ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง โดยใช้ราวเดินร่วมกับการเสริมแรงทางบวก นางสาวสุนิสา แสงบุญ ตําแหน่ง พนักงานราชการ
32

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเสริมแรงทางบวกร่วมกับการใช้บัตรภาพสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

นายธนิษฐ์ โชติชาติ ตําแหน่ง พนักงานราชการ
33 ผลของโปรแกรมการทรงท่าในท่านั่งร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 3R ที่มีต่อการทรงท่าในท่านั่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ห้องเรียนอําเภอเมืองปาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง นางสาวบุษกร สันเทพ ตําแหน่ง ครู
34 การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคําในภาษาไทยด้วยการใช้ชุดกิจกรรมอ่านหรรษาพาเขียนเพลิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางวราพักตร์ อภิอัญมณี ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง
35 ผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค่าตัวเลข 1-10 โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนบ้านจําลองทักษะชีวิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง นายอภิวิชญ์ สถิตศตคุณ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
36 ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมศิลปะร่วมกับการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ นางสาวชาลิศา คำยันต์ ตำแหน่ง ครู
37 ผลผลของการใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับบัตรพลังที่มีต่อพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักเรียนออทิสติก นางจิราพร จริยภมรกุร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
38 ผลของการใช,เรื่องราวทางสังคมร่วมกับการปรับสินไหมที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นกับเพื่อนด้วยความรุนแรงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นายจักรพงศ์ หมื่นสุ ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
39 การศึกษาพฤติกรรมการแย่งของผู้อื่นของเด็กออทิสติก ห้องเรียนสะพานสายรุ้ง 1ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง โดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับการเสริมแรงทางบวก นางสาวสุวิมล ใจมา ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
40

การศึกษาผลการใช้สื่อการสื่อสารทางเลือกร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประยุกต์เพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก

นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
41

ผลการใช้การเสริมแรงพฤติกรรมแบบดีอาร์ไอ เพื่อลดพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

นางสาวสุพัตรา นามวงค์ ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ
42

ผลการเสริมแรงพฤติกรรมแบบ DRI ต่อการลดพฤติกรรมร้องโวยวายของนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนแม่เมาะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง

นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
43

การพัฒนาความสามารถทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง

นางสาวทิวารัศมี แสนประสี ตำแหน่ง ครู
44

ผลการของการใช้กิจกรรมนิทานคําคล้องจองประกอบการบริหารสมอง (Brain gym)ร่วมกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่มีต่อพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเกาะคา 2

นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย