ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นมาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 คุณนิวัตน์  ศิรินาวิน ได้บริจาคที่ดิน เนื้อที่จำนวน 5 ไร่  39 ตารางวา และได้รับมอบที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2546

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานที่ดินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จำนวน 4 ไร่ 0 งาน 59 ตารางวา เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถานที่ตั้งปัจจุบัน 128/4   ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52000

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

โลโก้