ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เด็กพิการทุกคนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงชีวิตอย่างอิสระและปลอดภัยในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ภายในปี 2570" (All Children with Special Needs will be Active Citizen with Safety Independent Living in the Modern World and Social of Changes in 2027.)

อัตลักษณ์ 

มารยาทดี มีพัฒนาการ  (Good manners and have improved.)

 

เอกลักษณ์ 

คุณภาพเลิศล้ำผู้นำวิชาการ (Inimitable quality and Academic leaders.) 

 

 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความเชี่ยวชาญการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทักษะการดำรงชีวิต

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

6. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่สถานศึกษากำหนด

2. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือส่งต่อ

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

4. ผู้เรียนมีค่านิยมและมีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย

5. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา

6. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

7. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน

8. สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพของคนพิการและบริบทของสถานศึกษา

9. ครูและบุคลากรมีวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ

10. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ

11. นักเรียนพิการมีทักษะการดำรงชีวิตที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขตามศักยภาพ

12. ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

13. อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

14. สถานศึกษามีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความปลอดภัยในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีค่านิยมขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ตามทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นนวัตกรด้านการศึกษาพิเศษ