congra64

ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ข่าวกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา(ประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.
ข่าวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓.
ข่าวรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว.
ข่าวรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินประเมินสถานศึกษาพอเพียง.
ข่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ข่าวผู้อำนวยการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อำนวยการ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด new https://www.youtube.com/watch?v=UeAzm6A2oug  https://www.youtube.com/watch?v=9ibosDcmHzo

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๔new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8