นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ มงกุฏไทย (ป.ม.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 0

 1

 2

 3