ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี
นายสุชาติ ปวงแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานต่อไป ณ อาคารหอประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น.

IMG 1070 IMG 1071 IMG 1133

IMG 1130 IMG 1075 IMG 1071

IMG 1151