นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในการนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลาปาง เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 210325 5  210325 4

 210325 3  210325 2

 210325 1  210325 0