เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล แอพพลิเคชั่น google meet โดยมีนายสุทัศน์ ใจคำปัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น.

 210530 1

 210530 0

 210530 2

 210530 3

 210530 6

 210530 5