รับการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จากคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ โดยนำเสนอในรูปแบบ Power Point ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๔.๓๐ น.

messageImage 1624865696383  messageImage 1624865711211

messageImage 1624865723840   messageImage 1624865737511

messageImage 1624865767006  S 8781854 0