ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

messageImage 1625113962848 messageImage 1625114039939

messageImage 1625114214120 messageImage 1625114262640