งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในศูนย์ฯ............................