งานห้องเรียนคู่ขนานฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์.......................