งานห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล........................................