งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา......................