congra64


Header1

ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ข่าวร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กพิการ.
ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กพิการ
ข่าวรับการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ (ภาคเหนือ)
  เข้ารับการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ (ภาคเหนือ)
ข่าวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ข่าวรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รับการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
ข่าวรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย.
ข่าวกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา(ประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.
ข่าวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓.

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ)new

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)new

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย) new

ลงทะเบียนจอง อบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา new

รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 new

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๔

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์