ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕